De specialist in fietsen ombouwen
Ook nieuwe ebikes
Ombouwen mogelijk voor elk model fiets

Alg. Voorwaarden

Home » Algvoorwaarden

Alg. Voorwaarden 2012 Mijn-ebike

Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de koper en Mijn-ebike.  Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd Mijn-ebike ; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Definities

In deze handelsvoorwaarden wordt onder koper verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Mijn-ebike opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

a) De prijzen van alle producten van Mijn-ebike  zijn weergegeven in Euro’s inclusief 21 procent omzetbelasting (BTW.) en exclusief porto- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.

b) De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. c) Mijn-ebike kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Contract en Levering

a) De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Mijn-ebike derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5: Onderzoek

a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij  Mijn-ebike daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  Mijn-ebike de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retounering binnen 14 dagen mogelijk tegen een afschrijving *naar gelang het gereden kilometers meer dan normaal test kilometers . Als  uitzondering de gevallen van maatwerk bestellingen, indien het eindprodukt  afwijkingen vertoont ten opzichte van de verwachting van de koper dan kan de Mijn-ebike hier niet veranwoordelijk worden gesteld indien blijkt dat  Mijn-ebike voor bevestiging van de order  te voren niet duidelijk  is  geïnformeerd op deze afwijkingen, hiermee vervalt punt

Zoals u zelf vast begrijpt kan Mijn-ebike een gebruikte of beschadigde fiets niet meer als nieuw verkopen. Wij zullen daarom afschrijvingskosten rekenen indien u een fiets of ander product gebruikt of beschadigd terugstuurt.

Afschrijving e-bike
De afschrijvingkosten op een e-bike zijn 25% van de verkoopprijs indien u deze voor meer dan vijf kilometer heeft getest of in het geval dat de fiets beschadigd is. Afhankelijk van de totale afstand die u ermee heeft afgelegd of de mate van beschadigingen kan het zijn dat er een hogere afschrijving wordt berekend. De totale afschrijving wordt berekend door een ervaren monteur die de fiets hier op locatie van top tot teen checkt op beschadigingen en missende onderdelen. 

Afschrijving op een fiets accu
Voor een fiets accu gelden dezelfde richtlijnen als bij een e-bike.

Bij een incomplete accu zullen er tevens afschrijvingskosten in rekening worden gebracht. Deze zijn 25% bij een missende acculader en 50% bij missende sleutels (ongeacht het aanta

b) Koper dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

a) Indien Mijn-ebike aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) Mijn-ebike is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mijn-ebike is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c) Indien Mijn-ebike aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mijn-ebike beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d) De aansprakelijkheid van Mijn-ebike is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

e) Mijn-ebike is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een Mijn-ebike is verhandeld product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Mijn-ebike .

f) Mijn-ebike is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. g) Mijn-ebike is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 7: Garantie

a) Mijn-ebike geeft gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering garantie op het gehele product met uitzondering van slijtende produkten.

b) Garantie zoals genoemd in sub a) is exclusief arbeidsuren indien geen gebruik wordt gemaakt van het onderhoudsplan van Mijn-ebike .

c) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften of handleidingen, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.

d) Loodhoudende accu`s vallen niet onder de genoemde garantieregeling in sub a), hierop wordt een garantie gegeven van drie maanden.

e) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet als dit schriftelijk anders  is overeengekomen.

f) Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub a) strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.

g) Transportkosten vallen in geen geval onder de garantie.

h) De Koper is verplicht op verzoek  Mijn-ebike de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door

Mijn-ebike  aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep onterecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.

i) Garantie is niet overdraagbaar.

j) De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met Mijn-ebike  is overeengekomen.

 

Artikel 8: Betaling en Incassokosten

a) Betaling dient steeds te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum, op een door Mijn-ebike aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Mijn-ebike aangegeven.

b) Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

c) Mijn-ebike heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

d) De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mijn-ebike verschuldigde.

e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Mijn-ebike